หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นัดคณะทำงานฯ ถกเข้มนัดแรก!! จัดทำคู่มือเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแร่ ให้กับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินการทางความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กรณีการเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับระดับจังหวัดของ สอจ. ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 และในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดทำคู่มือฯ ในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้ สอจ. ใช้ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานแนวทางเดียวกัน 2) ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามคดีและการดำเนินงานกับของกลางในคดีความผิดตาม พ.ร.บ. แร่ ปี 2560 (ซึ่งจัดทำเมื่อปี 2563) ให้เนื้อหาเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง วางกรอบเนื้อหา และมอบหมายงานให้คณะทำงานฯ ยกร่างเนื้อหาแต่ละส่วน เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน 2566 ตามแผนงานกำหนดจัดประชุมฯ จำนวน 5 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการประชุมนัดแรก

คณะทำงานฯ ดังกล่าว มี หน.ผตร.อก. เป็นประธาน องค์ประกอบมี ผอ.กม.สปอ. (นายสมชัย เอมบำรุง) ผอ.กม.กพร.(นายนิพนธ์ แจ่มเหมือน) อสจ.นครปฐม (นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์) อสจ.กาญจนบุรี (นายเนตร์ กัญยะมาสา) และ หก.พร.สอจ. ที่มีความรู้ ประสบการณ์การดำเนินคดีการเปรียบเทียบปรับ รวมจำนวน 14 ท่าน โดยมี ผอ.กตร.สปอ. (นายเตมีย์ พันธุวงค์ราช) เป็นคณะทำงานและเลขานุการ