รัฐมนตรีว่ากากระทรวงอุตสาหกรรม พิมพ์ภัทรา ตรวจเยี่ยมหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (หศอ.)
เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหัวหน้ากลุ่มภารกิจกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (หศอ.) และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย 
 
สศอ. ดำเนินภารกิจในด้านการชี้นำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ S-Curve อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ ข้อมูลและการวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ตลอดจนคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนำอุตสาหกรรม 
 
ด้าน สอน. มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการผลิตอุตสาหกรรมอ้อย และ น้ำตาลทราย ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การใช้และการจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ และ วางแผนการการปลูกและผลิตอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตน้ำตาลทราย รวมไปถึง วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย
 
รัฐมนตรีฯ พิมพ์ภัทรา กล่าวว่า สศอ. ถือเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นมันสมองของชาติ ที่เฝ้าระวังและให้แนวทางแก่ผู้ประกอบการให้เท่าทันทิศทางของเศรษฐกิจโลก โดยขอฝากใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.การยกระดับ Soft Power และการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 2.การขับเคลื่อนและสนับสนุนอุตสาหกรรม EV 3.การขับเคลื่อนและสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจ 4 ภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้าฮาลาล เพื่อการเข้าถึงตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และขอให้สนับสนุนข้อมูลให้กับรัฐบาลเพื่อจะได้ขับเคลื่อนนโยบายทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 
ขณะที่ สอน. ให้เน้นการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเข้ามาสนับสนุนกระบวนการผลิตและเก็บเกี่ยวอ้อย รวมทั้งการบูรณาการฐานข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อการแก้ปัญหา pm 2.5 โดยเน้นย้ำให้เร่งสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยถึงมาตรการดูแล รวมทั้งโครงสร้างการสนับสนุนผลผลิตอ้อยให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมกันนี้ยังได้เน้นน้ำให้หามาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ปลูกอ้อยเพื่อเตรียมรับภัยแล้ง โดยจะรับข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดโซนนิ่งการปลูกอ้อย ไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของข้อเสนออื่น ๆ จะนำไปหารือในคณะรัฐมนตรีต่อไป