รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พิมพ์ภัทรา ตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ นายเอกภัทร วังสุวรรณ นายวันชัย พนมชัย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมชั้น อก.1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โดย รองปลัดฯ ณัฏฐิญา เป็นผู้นำเสนอว่า สปอ. มีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบาย ตามแนวคิด "อุตสาหกรรมดี อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อน 4 มิติ ได้แก่ 1. ความสำเร็จทางธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ มุ่งให้ผู้ประกอบการมีกำไรในการดำเนินธุรกิจ 2. ความอยู่ดีกับสังคมโดยรวมส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ ชุมชน และสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรและมีความสุข 3. ความลงตัวกับกติกาสากล ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อโอกาสทางธุรกิจมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก ทั้งการลดโลกร้อน การลดใช้น้ำ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้น และ 4. การกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ตั้ง ด้วยการกระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้โรงงานและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นยั่งยืน พร้อมดูแลในการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน และพร้อมผลักดันการทำงานตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นกระจายการเติบโตสู่ระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคทั้ง 4 ภาค การพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเป้าหมาย S-Curve ทั้ง 12 สาขา การส่งเสริม SME Startup การนำ Soft Power เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมในประเทศแข็งแรงขึ้น การผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้เกิดความสะดวกมากขึ้น การเข้าสู่ระบบ Digital Government และการให้บริการ One Stop Service โดยแบบการทำงานออกเป็นระยะเร่งด่วน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี เพื่อให้เกิดการขัยเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเติบโตได้อย่างแข็งแรง มั่นคง และยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความสมดุลและแข็งแรง ระหว่างบุคลากรภูมิภาคและส่วนกลาง ให้สามารถบริหารจัดการภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

รัฐมนตรีฯ พิมพ์ภัทรา กล่าวว่า ขอชื่นชมและส่งมอบกำลังใจแก่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมมอบนโยบายการทำงาน ให้ทุกหน่วยงาน นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในการปฏิบัติงานให้มากที่สุด เพื่อลดภาระกำลังคนรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงาน การหาแนวทางเพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ทั้งในด้านกฎหมายที่สนับสนุนภาคการผลิตและการรับรองมาตรฐาน การขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 ภาค และการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางสินค้าฮาลาล และด้านการให้บริการภาคประชาชน ขอให้ทุกภาคส่วนให้บริการประชาชนด้วยความเต็มที่ สร้างรอยยิ้มและภาพลักษณ์อันดีกับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว หรือ One Stop Service พร้อมกันนี้จะเร่งนำเสนอการจัดตั้งกองทุนอุตสาหกรรม และเรื่องอื่นๆ เข้าที่ประชุม ครม. เพื่อให้การดำเนินการงานของทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนา “อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน”