ผู้ตรวจฯ ศุภกิจ ลงพื้นที่สิงห์บุรี ประชุมร่วมภาคีเครือข่ายในพื้นที่ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในพื้นที่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม สู่อุตสาหกรรมวิถีใหม่ พร้อมหารือภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายหาแนวพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ฯ โดยมีนายดำรง โอกาส อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ หน่วยงานเอกชน และ ธพว. สาขาสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม โดยผู้ตรวจราชการฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมนี้ได้รับฟังทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด ซึ่งยังต้องผลักดันการแก้ไขผังเมืองรวมของจังหวัด และข้อกฎหมายที่ต้องสร้างทำความเข้าใจกับสถานประกอบการในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นแกนกลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานต่าง ๆ และให้คำปรึกษาแนะนำ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไป