ผู้ตรวจราชการฯ เอกนิติ ลงพื้นที่ขอนแก่นตรวจราชการพร้อมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ใช้หัวและใจขับเคลื่อนแผนงาน มุ่งยกระดับ “ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” ใน 4 มิติ การตรวจกำกับให้ปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศ โดยใช้ระบบตรวจกำกับโรงงาน (i-Auditor)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 โดยมีนายธงชัย เมืองสนธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางรุ่งอรุณ เปี่ยมปัจจัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับการตรวจราชการและ รายงานตามประเด็นการตรวจราชการกรณีการตรวจกำกับ เร่งรัด ติดตาม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและโครงการสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ เอกนิติ ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตาม MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรม ใช้หัวและใจขับเคลื่อนแผนงานปี 2567 มุ่งยกระดับ “ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” 4 มิติ ส่งเสริมธุรกิจ ดูแลชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมดุลกับสิ่งแวดล้อม พร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานตามข้อสั่งการที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมติ ครม. รวมทั้งจะต้องจัดสรรและบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ ตรวจกำกับดูแลสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างเร่งด่วน และเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศ โดยใช้ระบบตรวจกำกับโรงงาน (i-Auditor) โรงงานค้างชำระค่าธรรมเนียม จะต้องติดตามเร่งรัดดำเนินการให้เป็นที่สิ้นสุด การรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (I-Single Form) จะต้องติดตามสถานประกอบการเข้าใช้งานระบบให้ครบถ้วน รวมทั้งให้กรอกข้อมูลและรายงานผ่านระบบข้อมูลกลาง การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและรายงานข้อมูลกากอุตสาหกรรมผ่านระบบสารสนเทศฯ ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GI) เน้นย้ำให้ติดตามเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งเสริมและผลักดันให้สถานประกอบการได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ชี้แจงถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ พร้อมเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ โครงการ 72 พรรษา ลด 10 MtCO2eq และ PM 2.5 จากภาคอุตสาหกรรมด้วย MIND จะต้องมีวิธีการคำนวณหาค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้ถูกต้อง
สุดท้ายนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ตรวจสำนักงานในส่วนของอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และขอให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถในทุกด้าน เพื่อผู้ประกอบการ ประชาชน และกระทรวงอุตสาหกรรม