นายกอบชัย สังสิทธิสวัสวดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 45-3/2564 ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วันนี้ (8 เมษายน 2564) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสวดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 45-3/2564 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 พร้อมมอบนโยบายส่งเสริมและพัฒนาระบบภายในเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ SME

โดยมี นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม