รองปลัดวรวรรณฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2564) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ซึ่งที่ประชุมได้รายงานการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ โครงการประกวดการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Start up) ภายใต้สินเชื่อเสริมพลังสร้างอนาคต เอสเอ็มอีไทย ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนขยาย ปรับปรุงกิจการและเพื่อเสริมสภาพคล่อง รวมถึงภาพรวมของการดำเนินโครงการ

นอกจากนี้ยังได้รายงานความก้าวหน้าข้อเสนอ Conceptual Model Project เพื่อนำเสนอเป็นโครงการ Show case ในการประชุม APEC ปี พ.ศ. 2565 โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ โครงการนำร่องสาธิตการใช้แผงโซลาร์ปลดระวางจากโซล์ฟาร์มเพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน (Solar Module Second Life for Better Life) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ เพิ่มความคุ้มค่า เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชน