ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุม การใช้งานระบบบริหารจัดการเพื่อการทำงานร่วมกัน (I-Drive)

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม การใช้งานระบบบริหารจัดการเพื่อการทำงานร่วมกัน (I-Drive) โดยมี นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Video Conference (Zoom) ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยการประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการใช้งาน การจัดเก็บไฟล์เอกสารของหน่วยงานด้วยระบบ Cloud Computing สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความสะดวก และปลอดภัย อีกทั้ง ยังสามารถแบ่งปันไฟล์เอกสารในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด