รองปลัดวรวรรณฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการจุดบริการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรมและประชาชน ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2564) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการจุดบริการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ แรงงานภาคอุตสาหกรรมและประชาชน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ แรงงานภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยมี นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ หัวหน้าศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤติกระทรวงอุตสาหกรรม นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 กระทรวงอุตสาหกรร