วิสัยทัศน์

อุตสาหกรรมเติบโตอย่างสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับเมืองน่าอยู่