คุณกำลังมองหาอะไร?

วิสัยทัศน์

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

 

พ.ศ. 2560 - 2564

เป็นองค์กรนำการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน

 

พ.ศ. 2560 -2564 (ฉบับทบทวน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ภายในปี 2564

 

พ.ศ. 2563 - 2565

ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565

 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน