คุณกำลังมองหาอะไร?

Web Service

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

 

         กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการเชื่อมโยงชุดข้อมูลเอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange : GDX) รวมถึง จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน โดยการไม่เรียกรับสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ปัจจุบันดำเนินการให้บริการแบบเต็มรูปแบบกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั้ง 20 หน่วยงาน นำไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมไหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมถึง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการให้บริการผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุม SMEs และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย อีกทั้ง ยังช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมตามแนวนโยบาย BCG Model เพื่อการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

betflixสล็อตเว็บตรง