กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้า ใช้ “หัว” และ “ใจ” ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ให้สมดุลและยั่งยืน

กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย เดินหน้าทำงานภายใต้แนวคิด “MIND: ปรับอุตสาหกรรมเข้าสู่วิถีใหม่ ให้ความสำคัญในการยกระดับทุกองค์ประกอบของภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วย “หัว” และ “ใจ” ของคนกระทรวงอุตสาหกรรม

สร้างภาพลักษณ์และคุณค่าใหม่ของ อุตสาหกรรม ในหลักการของ “อุตสาหกรรมดี ชุมชนดี หน่วยงานดี” ตามแนวอุตสาหกรรมวิถีใหม่ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ 4 มิติและให้รางวัลกับคนทำดี ได้แก่
มิติที่ 1 ความสำเร็จทางธุรกิจ
มิติที่ 2 การดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม
มิติที่ 3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก
มิติที่ 4 การกระจายรายได้ให้กับประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การทำงานดีด้วย 'หัว' และ 'ใจ' ของคนกระทรวงอุตสาหกรรม จะผลักดันนโยบายและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อน กำกับดูแล และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการปรับตัวเข้าสู่วิถีใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

#กระทรวงอุตสาหกรรม
#MIND