คุณกำลังมองหาอะไร?

พันธกิจ

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

  • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ใน ตลาดโลก
  • ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม ไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0
  • ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งเแวดล้อม
  • บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานภายในและ ภายนอกกระทรวง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย