คุณกำลังมองหาอะไร?

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
ของระบบเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
และเว็บไซต์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

    คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเว็บไซต์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “อก.” หรือ “เรา”) ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้
    อก. โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาของระบบเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเว็บไซต์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับให้บริการข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแก่ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป รวมถึง เป็นช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสาร กรณีมีข้อคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหาต่าง ๆ ที่อยากได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

    อก. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้เหตุผลความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 4 กำหนดให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    อก. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
         1) เพื่อการยืนยันตัวตน เช่น ยืนยันท่านหรือตัวตนของท่าน ผู้มีอำนาจ หรือตัวแทนของท่าน
         2) เพื่อปรับปรุงบริการ เช่น การประเมิน วิจัย วิเคราะห์ จัดทำแบบจำลองเพื่อการพัฒนาบริการ
         3) เพื่อรับทราบปัญหาและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การร้องทุกข์/ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
         4) เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การติดต่อใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามภารกิจ/หน้าที่/บริการของกระทรวง
         5) เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือแพลตฟอร์ม เช่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือแพลตฟอร์ม
         6) เพื่อจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดการระบบการสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกรรมเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

    เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้
    3.1 แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม

รายการข้อมูลส่วนบุคคล

1. เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่านการบันทึก

-   ชื่อ
-   นามสกุล
-   หมายเลขโทรศัพท์
-   ที่อยู่อีเมล

2. เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน

-   Cookie Data
-   IP Address
-   ชื่อบัญชี Google

 

    3.2 จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้

1. เพื่อการยืนยันตัวตน

-   ชื่อ
-   นามสกุล

2. เพื่อการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับภารกิจ/หน้าที่/บริการของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึง รับทราบปัญหาและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-   หมายเลขโทรศัพท์
-   ที่อยู่อีเมล

3. เพื่อปรับปรุงบริการ

-   ชื่อบัญชี Google
-   IP Address

 

4. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

    โดยสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

    กระทรวงจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้มีอำนาจ โดยระยเวลาดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
     โดยเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวกระทรวงจะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้และทำการลบออกจากหน่วยจัดเก็บข้อมูล

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

    กระทรวงมีความห่วงใยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy

7. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ictc@industry.go.th
    ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
    ทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวตนได้

8. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

    เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด  

9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

    อก. อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำให้ตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
การเข้าใช้งานระบบนี้ ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ โดยหากยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

10. การติดต่อสอบถาม

    สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
    10.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
         (1) ชื่อ : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
         (2) สถานที่ติดต่อ : 75/6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
         (3) ช่องทางการติดต่อ :
             - โทรศัพท์ : 0 2430 6990
             - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : sarabun@industry.go.th
    10.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
    10.2.1 ส่วนกลาง
         (1) ชื่อ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         (2) สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 75/6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
         (3) ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 2430 6960
    10.2.2 ส่วนภูมิภาค
         สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

 


V 1.0 (13 กันยายน 2565)

 

betflix betflik betflix88