การขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม

แนวทางการขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมายการขับเคลื่อน

1.สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างงาน และยกระดับรายได้ของประชากร

2.สร้างความมั่นคงทางสังคม สร้างความมั่งคงทางอาหาร สุขภาพ และพลังงานในทุกระดับ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต

3.สร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดของเสียและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

4.ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 14 ใน 17 เป้าหมาย

 

BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)

มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย เกษตร อาหาร ยาและการแพทย์ พลังงานชีวภาพ เคมีชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ

 

โดยคาดว่าจะมีเป้าหมายการขับเคลื่อน ปี 2565-2569 มีอัตราการเติบโตอุตสาหกรรมชีวภาพเพิ่มขึ้น...% คิดเป็นมูลค่าการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพเพิ่มขึ้น...ล้านบาท

 

กลไกการขับเคลื่อน Bio Economy

-การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก Center of Bio Excellence : CoBE

-เงินทุน สิทธิประโยชน์และรางวัล

ได้รางวัล Prime Minister's Award ด้านการเพิ่มผลผลิตและด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

-การพัฒนากำลังคนและความสามารถ จาก Center of Bio Excellence

-บ่มเพาะ สร้าง และยกระดับผู้ประกอบการและรูปแบบธุรกิจใหม่ จาก EECi Biopolis , Bio Complex , CIV หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

-มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนา BCG มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพ , ...อ้อยและน้ำตาล , เพิ่มบัญชีประเภทอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ , มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

-การสร้างและพัฒนาตลาด ด้วย i-mall แพลตฟอร์มตลาดอุตสาหกรรมออนไลน์

 

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งเน้นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด และลดของเสีย

 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย พลาสติก ยางรถยนต์ วัสดุก่อสร้าง เหล็กและโลหะอื่นๆ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า

 

โดยคาดว่าจะมีเป้าหมายการขับเคลื่อน

ปี 2565 มีIndustrial Symbiosis 5 พื้นที่อุตสาหกรรม มีกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ 100%

ปี 2567 มีIndustrial Symbiosis 10 พื้นที่อุตสาหกรรม การนำขยะไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น...%ต่อปี

ปี 2569 มีIndustrial Symbiosis 15 พื้นที่อุตสาหกรรม โรงงาน...%เป็น Zero Waste

 

กลไกการขับเคลื่อน Circular Economy

-การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก ITC : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล

-เงินทุน สิทธิประโยชน์และรางวัล ได้รับ Prime Minister's Award ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และ Certified Zero Waste to Landfill

-การพัฒนากำลังคนและความสามารถ จาก CEPAS , e-learning

-บ่มเพาะ สร้าง และยกระดับผู้ประกอบการและรูปแบบธุรกิจใหม่ จากวิสาหกิจชุมชนคัดแยกขยะ และการยกระดับการจัดการกากอุตสาหกรรม

-มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนา BCG มาตรฐานเศรษฐหมุนเวียน (มตช.2/2562) , ...โรงงาน (กากอุตสาหกรรม)

-การสร้างและพัฒนาตลาด ด้วย i-mall แพลตฟอร์มตลาดอุตสาหกรรมออนไลน์

 

ระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทุกอุตสาหกรรม

 

โดยคาดว่าจะมีเป้าหมายการขับเคลื่อน

ปี 2565 50% Green Industry ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก...ตัน CO2เทียบเท่า

ปี 2567 75% Green Industry ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก...ตัน CO2เทียบเท่า

ปี 2569 100% Green Industry ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก...ตัน CO2เทียบเท่า

 

กลไกการขับเคลื่อน Green Economy

-การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก Smart Factory

-เงินทุน สิทธิประโยชน์และรางวัล ได้รับ Prime Minister's Award ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านความรับผิดต่อสังคม ด้านบริหารความปลอดภัย และสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับ GI 4-5

-การพัฒนากำลังคนและความสามารถ จาก Third Party การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ/เอกชน และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

-บ่มเพาะ สร้าง และยกระดับผู้ประกอบการและรูปแบบธุรกิจใหม่ จากGreen Industry , Eco-industrial Estate/Town , CSR-DIW , CSR-DPIM

-มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนา BCG มาตรฐานผลิตภัณฑ์ , มาตรฐานระบบ , ...โรงงาน

-การสร้างและพัฒนาตลาด ด้วยi-mall แพลตฟอร์มตลาดอุตสาหกรรมออนไลน์