กลยุทธ์ 3S แก้ไขจุดอ่อน SMEs

Start Strong Sustain สูตรสำเร็จเพื่อการแข่งขันแบบมืออาชีพ สร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน'

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่รู้จักในชื่อ SMEs ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises ซึ่งธุรกิจ SMEs มีอิสระจากอิทธิพลใดๆ ดำเนินการโดยเจ้าของเอง ซึ่งเป็นภาคเอกชน มีต้นทุนในการก่อตั้งต่ำ และจำนวนพนักงานไม่มาก สามารถอยู่ในรูปแบบกิจการการผลิต (Production Sector) กิจการการค้า (Trading Sector) และกิจการบริการ (Service Sector)

ซึ่งการเติบโตของธุรกิจขนาดย่อม SMEs นั้น เป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมส่วนภูมิภาคของประเทศ เพื่อช่วยกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มคนและเครือข่ายต่าง ๆ ให้ครอบคลุมการจ้างงาน และสร้างรายได้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนให้มีรายได้ ก่อเกิดสินค้าใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการรองรับการกระจุกตัวของแรงงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมุ่งส่งเสริมการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุน และสร้างเสริมประสบการณ์ ช่วยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอื่น ๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ

แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมพบ 8 ปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ดังนี้ 1.ปัญหาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  2.ปัญหาด้านการผลิต  3.ปัญหาด้านการตลาด  4.ปัญหาด้านการอยู่ร่วมกับสังคม 5.ปัญหาด้านการเงิน 6.ปัญหาด้านบุคลากร  7.ปัญหาด้านการจัดซื้อและปัจจัยการผลิต  8.ปัญหาด้านการบริหารองค์กรและกลยุทธ์

ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยกลยุทธ์ 3S ได้แก่ Start Strong Sustain  โดยมีแผนงานที่จะบูรณาการเพื่อปฏิรูปผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจด้วยกลยุทธ์ 3S ซึ่งเป็นการทำโครงการกว่า 30 โครงการ ในปี พ.ศ. ด้วยงบประมาณกว่า 850 ล้านบาท มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้ประกอบการกว่า 2,700 กิจการ จำนวน 13,000 ราย

 กลยุทธ์ Start นั้นหมายถึง การเพิ่มความเข้มแข็งโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ และกลุ่มสตาร์ทอัพ ตั้งแต่ช่วงการก่อตั้งกิจการ โดยพัฒนาแนวคิดและความพร้อมในการทำแผนธุรกิจได้อย่างละเอียด โดยมีองค์ความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบธุรกิจให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถต่อยอดและขยายงานได้

ส่วน Strong หรือการสร้างความเข้มแข็ง จะมุ่งแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการรายเดิมที่มีจำนวนกว่า 2.7 ล้านราย ทั่วประเทศ โดยสามารถปรับแผนธุรกิจและมีประสิทธิภาพในการแข่งขันกับตลาดสากล  ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการบริการโดยนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพสูง

ด้าน  Sustain  นั้นเกิดจากการรองรับผลเสียของสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการพัฒนายุคโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อันเป็นการผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงการบูรณาการผลประโยชน์จากทรัพยากรและพลังงานให้มากที่สุด โดยยังรักษาทรัพยากรเดิมให้คงอยู่และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด 

จากเหตุที่สถานการณ์เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่ผันผวนไม่หยุดนิ่ง จึงจำเป็นต่อการปรับตัวและส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้มีความเป็นมืออาชีพอย่างสมบูรณ์แบบ  และพร้อมต่อการแข่งขันในตลาดสากลต่อไป

อ้างอิงที่มาข้อมูล

http://www.thaipr.net/government/721669

https://puttipongportfolio.wordpress.com/2016/10/26/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-3s-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-smes/

http://www.ismed.or.th/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1-smes/