ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมขาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี 2565

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก...

- รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister's Industry Award)
- รางวัลอุตสาหกรรมขาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น (The Prime Minister's Small and Medium Industry Award)

ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี 2565

** คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นกิจการที่มีใบอนุญาตประกอบการจากภาครัฐ
- เป็นธุรกิจภาคการผลิตและมีฝ่ายการผลิตที่ชัดเจน
- ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีมูลเหตุจากโรงงาน
- ประเภท SME มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท

** แผนกิจกรรม
- อบรมหลักเกณฑ์การประเมินรางวัล ช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค. 65
- นำเสนอผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการ ช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย. 65
- ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 65
- ประกาศผลรางวัล ช่วงเดือน มิ.ย.65
- รับรางวัล PM Award ช่วงเดือน ส.ค.65

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 ก.พ. 2565 หรือสแกน QR Code : shorturl.at/exBP2

 

สอบถามได้ที่ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คุณณัฏฐพิชา จันทร์กระจ่าง
โทรศัพท์: 061 897 6451  /  0 2430 6875 ต่อ 5
โทรสาร: 0 2430 6876
อีเมล: logistics.award65@gmail.com