การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำ E-Book ”SMART PARK Industrial Estate”

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำ E-Book "SMART PARK Industrial Estate" ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่รองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) รองรับกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve ตามนโยบายรัฐบาล สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

https://online.fliphtml5.com/sowyx/pouf/#p=3