ผู้ตรวจราชการฯ วีระกิตต์ ประชุมร่วมภาครัฐ เอกชนปทุมธานี ร่วมกันขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมอย่างเป็นมิตร รักษาสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและความเป็นกลางทางคาร์บอนสอดคล้องกับกติกาสากล

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปทุมธานี

โดยมีนายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายอำนาจ จันทร์ช่วง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม นายสมควร จันทร์แดง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิพล ภู่สมบุญ ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี นายธีรศักดิ์ บุญอนันต์วงศ์ ประธานชมรมอุตสาหกรรมลาดหลุมแก้ว นายอรุณโชติ นุ่มเอียด รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการเขต 16 ธพว.ปทุมธานี นายวสันต์ สนธิเพิ่มพูน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด นายเลิศศักดิ์ นววิมาน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด นางวิภารัตน์ ฉิมบุรุษ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพีแรม จำกัด นางเอื้อมจิตต์ เจริญบุญวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด และ นางสาวศุภรพรรณ สถิรวงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่ Compliance บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  เข้าร่วมการรับฟังฯ

ทั้งนี้ได้ให้ภาคเอกชนประกอบกิจการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สถานประกอบการ ชุมชน และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร และสอดคล้องกับกติกาสากล ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมุ่งสูอุตสาหกรรมสีเขียวและความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่สนับสนุน "อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ" ที่ "เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน"

เวลา 11.00 น. ผู้ตรวจราชการฯ วีระกิตติ์ ตรวจราชการกรณีปกติ 1/2567  โดยมี นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ รอบที่ 1/2567 ซึ่งผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจราชการ ดังนี้ กำชับให้ตรวจกำกับโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด และตรวจกำกับฯ ตามแผนงานที่ได้กำหนด ติดตามผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ลงทะเบียนในระบบ i-industry และการรายงานผลต่างๆ ในระบบ ISingleForm พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GI) และเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้ผู้ประกอบการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมติ ครม. และดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สุดท้ายได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และขอให้ปฏิบัติงานอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ประชาชน ต่อไป

เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการฯวีระกิตติ์ฯ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์น้ำเกษตรอินทรีย์ ซอยวัดเขียนเขต อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งดำเนินการทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาจำหน่ายและสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยมีบริษัท ปทุมธานีกล๊าส จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนโรงเรือนสำหรับการผลิต และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำในชุมชนให้เกิดผลผลิตเป็นผักสวนครัวในพื้นที่อนุรักษ์น้ำ พร้อมส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าภายในโรงงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่น้อยกว่าปีละ 40,000 บาท และทาง สอจ.ปทุมธานีได้ต่อยอดการพัฒนาสู่วิสาหกิจชุม และประสานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และได้แนะนำสถานประกอบการให้ดำเนินกิจการสอดคล้องกับนโยบาย MIND 4 มิติ เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่รอบสถานประกอบการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป