สมอ. เพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 งดให้บริการติดต่อด้วยตนเอง เน้นช่องทางออนไลน์ ทั้งการออกใบอนุญาตและการตรวจจับสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มั่นใจสามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนได้เต็มประสิทธิภาพ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทุกหน่วยงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home : WFH) อย่างเต็มขีดความสามารถ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย โดยให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ อาทิ การประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ วิดีโอคอล แอพพลิเคชั่นไลน์ หรืออีเมล์ มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้มีข้อติดขัดในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน

 

ผมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเต็มศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยให้ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ต้องไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนให้ได้มากที่สุด

 

ด้าน นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่าสมอ. ได้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐบาลอย่างเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด -19  โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home : WFH) อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยมีจำนวนกว่า 80% จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รวมทั้ง กำชับให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

 

ล่าสุด สมอ. ได้เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการดังกล่าว โดยประกาศงดให้บริการติดต่อกับ สมอ. ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนที่อาจได้รับเชื้อจากการเดินทางมา สมอ. โดยให้ใช้วิธีการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ และทางออนไลน์เช่น อีเมล์ และเฟซบุ๊ค สมอ. แทน

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการด้านมาตรฐานของ สมอ. ที่ได้เปิดให้บริการทางออนไลน์อยู่แล้ว ทั้งการออกใบอนุญาตผ่านระบบ e-License  ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นขอ มอก. ได้ทุกมาตรฐาน ตลอด24 ชั่วโมง ได้ที่ https://itisi.go.th/e-license/  และ สมอ. จะจัดส่งใบอนุญาตให้ทางไปรษณีย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาที่ สมอ. นอกจากนี้ ยังมีระบบการตรวจติดตามออนไลน์ผ่านทางระบบ e-Surveillance  ได้ที่ https://appdb.tisi.go.th/bigdata/itisi-trader/public/login ระบบการชำระค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment  และระบบการรับรองระบบงาน ISO  หรือระบบ e-Accreditation เช่น การรับรองห้องแล็ป เพื่อให้ห้องแล็ปได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

 

ผมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ สมอ. ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จึงขอให้เชื่อมั่นว่ามาตรการดังกล่าวของ สมอ. จะไม่กระทบต่อการให้บริการผู้ประกอบการและประชาชน โดยท่านยังสามารถติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน สมอ. ได้ ผ่านทางโทรศัพท์ไปรษณีย์ และทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค และอีเมล์ ดังนี้

 

งานบริการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ โทร. / E-mail

ออกใบอนุญาต มอก. กองควบคุมมาตรฐาน 0 2202 3386     

 

ตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้ากลุ่มเหล็ก และวัสดุก่อสร้าง กองตรวจการมาตรฐาน 1

0 2202 3328-9 surve1@tisi.mail.go.th

 

ตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ กองตรวจการมาตรฐาน 2

0 2202 3331-2 , 0 2202 3326

0 2202 3475

 

ตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค กองตรวจการมาตรฐาน 3

0 2202 3351 , 0 2202 3353  surve3@tisi.mail.go.th

 

รับรองมาตรฐาน ISO และรับรองห้องแล็ป สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

0 2202 3486-7, 0 2202 3413

 

รับรองสินค้าชุมชน มผช. กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

0 2202 3352 , 0 2202 3343-4  tcps@tisi.mail.go.th

 

จำหน่ายหนังสือ มอก. กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

0 2202 3426 , 0 2202 3324 officialtisi@gmail.com

 

เปรียบเทียบปรับและดำเนินคดี กองกฏหมาย

0 2202 3621 , 0 2202 3322   

โทรสาร 0 2354 3281  Legal.tisi@gmail.com

 

สั่งซื้อมาตรฐานต่างประเทศและแปลเอกสาร กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ

0 2202 3505  Intrelat@tisi.go.th

 

นำเข้าสินค้าควบคุม/ตรวจสอบพิกัดศุลกากร ศูนย์บริการ NSW

0 2202 3304 , 0 2202 3266  nsw@tisi.mail.go.th

 

สืบค้นข้อมูลด้านการมาตฐาน สืบค้นผ่านระบบเครือข่าย ห้องสมุด สมอ.

0 2202 3310 , 0 2202 3515 library@tisi.mail.go.th

http://164.115.25.115/elib   

 

จดทะเบียนองค์กรกำหนดมาตรฐาน หรือ SDOs กองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน

0 2202 3374

sod@tisi.mail.go.th

 

นอกจากนี้ หากท่านต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าไม่ได้มาตรฐาน สามารถแจ้งได้ที่เฟซบุ๊ค แฟนเพจของ สมอ. https://www.facebook.com/tisiofficial” เลขาธิการ สมอ.กล่าว