กรุงเทพฯ 9 มิถุนายน 2564 -กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) หรือ “ดีพร้อม”เร่งช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงงาน ผ่านการติวเข้มทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเติมวัคซีนความรู้เฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมดิจิทัลเพื่อช่วยลดความแออัดในโรงงานพร้อมปรับใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมในการบริหารจัดการสถานประกอบการให้ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 รวมทั้งแชร์ประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการต้นแบบเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19คาดว่าสามารถช่วยพยุงเอสเอ็มอีทั่วประเทศให้พร้อมรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในโรงงานได้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันระลอกใหม่นี้ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการรายย่อย ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่กำกับและดูแลโรงงาน สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้เห็นถึงความสำคัญและได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือในการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล และองค์ความรู้ต่าง เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปขณะเดียวกันเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ผมจึงได้สั่งการให้ดีพร้อมเร่งจัดคอร์สเฉพาะกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยเน้นเสริมความรู้ที่จำเป็นสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง รวมถึงการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงงานและสถานประกอบการให้ได้อย่างทันท่วงที                

 

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระรอกใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ขณะเดียวกันเศรษฐกิจของประเทศไทยยังต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกเป็นหลัก โดยฟันเฟืองสำคัญที่เป็นรากฐานของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและจีดีพีของไทยกว่าร้อยละ35 คือ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งยังต้องพึ่งพาแรงงานในการผลิตสินค้าเช่นเดียวกับโรงงานขนาดใหญ่และอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้  ดังนั้นดีพร้อมได้ขานรับนโยบายและความห่วงใยของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้สำรวจปัญหาและความต้องการจริงของเอสเอ็มอีทั่วประเทศและนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำโครงการเร่งด่วนช่วยเอสเอ็มอีแบบดีพร้อม นำธุรกิจปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19” ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแบบฉบับของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เน้นทำได้ฟรี ทำได้ไวและใช้ได้จริง โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม เน้นชู 3 มิติ ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันได้แก่ 1) การปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ด้วยการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต (Lean) และลดความแออัดในโรงงานด้วยโปรแกรมดิจิทัลเฉพาะทางที่พัฒนาโดยคนไทย 2) การประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมและวิธีบริหารจัดการโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการผลิตและ 3) การเสริมความรู้และเทคนิคด้านสุขอนามัยและอาชีวอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระหว่างโรงงานและชุมชน โดยมีไฮไลท์สำคัญ คือ การแชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการต้นแบบในการรับมือและพลิกฟื้นจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงงานที่เกิดขึ้นจริงพร้อมจัดทัพที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำด้านอาชีวอนามัยและสุขอนามัยแก่ผู้ประกอบการตามความต้องการ โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 18 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านFacebook Live ทางFanpage : DIPromStation ของดีพร้อมเองเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังได้อย่างสะดวกและทั่วถึง                          

 

ทั้งนี้การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีจุดประสงค์หลักเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันแก่โรงงานและสถานประกอบการที่ต้องอาศัยแรงงานในกระบวนการผลิตให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักลง โดยมุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในเชิงรุกผ่านการพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและเสริมด้วยการใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ได้จริงอีกทั้ง ยังนำเอาองค์ความรู้ในภาคอุตสาหกรรมมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารจัดการองค์กรให้ผู้ประกอบการสามารถยืนหยัดท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างมั่นคง และรอดพ้นจากความเสี่ยงคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมได้โดยตลอดรอดฝั่งนายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

 

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีที่สนใจเข้าร่วมโครงการช่วยเอสเอ็มอีแบบดีพร้อมนำธุรกิจปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2202 4579 หรือ www.dip.go.th หรือwww.facebook.com/dipindustry

 

#รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม#industryprmoi #ดีพร้อมนำเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤตคลัสเตอร์โรงงานโควิด19