การเลือกใช้ท่อพีวีซีอย่างปลอดภัย ต้องมีเครื่องหมาย มอก.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ได้ควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อพีวีซี แบ่งตามประเภทการใช้งาน ดังนี้
• ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ทำท่อน้ำดื่ม สีฟ้า มอก.17-2532 (มาตรฐานบังคับ) 
• ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้งานอุตสาหกรรม สีเทา มอก.999-2533 (มาตรฐานทั่วไป) 
• ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีเหลือง มอก.216-2524 (มาตรฐานทั่วไป)
 
การเลือกใช้งานท่อพีวีซีสังเกตก่อนเลือกใช้
การนำท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ทำท่อน้ำดื่มสีฟ้า มอก.17-2532 ไปใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ควรตรวจสอบด้วยการสังเกตเครื่องหมายมาตรฐานและการแสดงฉลากที่ท่อทุกท่อน อย่างน้อยต้องมี
• เลขอักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดคำว่า “ท่อน้ำดื่ม” 
• ชื่อ ขนาด ชั้นคุณภาพ ความยาว ปีที่ทำ 
• เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างชัดเจน
 
สมอ. ได้ตรวจสอบควบคุมคุณภาพท่อพีวีซีตามมาตรฐาน มอก. โดยมาตรฐานนี้จะควบคุมทั้งการนำใช้งานและคุณภาพความปลอดภัยในด้านผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ ต้องไม่ทำให้น้ำมีกลิ่น รส และสีเปลี่ยนไปจากเดิม และต้องไม่มีสารที่เป็นพิษละลายออกมาจนเป็นอันตรายแก่สุขภาพได้ ซึ่งท่อประเภทพีวีซีอื่นจะไม่มีข้อกำหนดดังกล่าว หากนำไปใช้เป็นท่อน้ำดื่มอาจทำให้ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้
รายชื่อผู้ได้รับอนุญาต อุตสาหกรรมท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มอก.17-2532 ปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ทำ 24 ราย (ตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.tisi.go.th)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.