ข่าวประชาสัมพันธ์

30-05-2559
นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยผลสำรวจการเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการโรงงานในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 พบว่ามีการแจ้งเหตุภาวะฉุกเฉินทั้งสิ้น 98 เรื่อง แบ่งเป็น เพลิงไหม้มากที่สุด 68 เรื่อง รองลงมาคือ อุบัติเหตุ 16 เรื่อง, สารเคมีรั่วไหล 8 เรื่อง, ชุมนุมคัดค้าน 5 เรื่อง และเหตุระเบิด 1 เรื่อง หรือคิดเฉลี่ย 16 เรื่อง ต่อเดือน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในรอบ 6 เดือนของปีที่ผ่านมา ที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเฉลี่ย 17 เรื่อง ต่อเดือน
30-05-2559
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นายณัฐพล รังสิตพล รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต  

30-05-2559
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการอภิปรายการปรับโครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้กรอบ Industry 4.0 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มภารกิจ ดังนี้ 1) กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2) กลุ่มภารกิจด้านกำกับตรวจสอบกระบวนการผลิต 3) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ และ 4) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม  
 1.   ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด
 2. เหนือ
 3. กลาง
 4. ตะวันออกเฉียงเหนือ
 5. ตะวันออก
 6. ใต้
30/05/2559

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดนครนายก

     นางสาวสุพิชญ์นันท์ ดีประหลาด นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดนครนายก เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด จะได้เข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ในระดับประเทศต่อไป
30/05/2559

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดนครนายก

     นางสาวสุพิชญ์นันท์ ดีประหลาด นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดนครนายก เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด จะได้เข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ในระดับประเทศต่อไป
30/05/2559

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดบึงกาฬ

30 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ โดยนายธวัชชัย โคตรเพชร หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดบึงกาฬ ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
30/05/2559

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการกำกับดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535

             สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี โดยฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการกำกับดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยการฝึกอบรมดังกล่าว มีนางสาวศรชนก ทองมั่นคง อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ จากนั้นมีการบรรยายทบทวนอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ อปท.(เทศบาล) ในภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามประกาศและคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ในภาคเช้า ส่วนภาคบ่าย มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์วิธีปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน การประเมินแรงม้าเครื่องจักร เป็นต้น โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีตัวแทนจากเทศบาลในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วม จำนวน 35 คน จาก 20 เทศบาล      
30/05/2559

ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2559

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นางสาวศิริวรรณ ปานหอ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2.   ร่าง TOR / TOR
 3. ราคากลาง
 4. ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 5. ข่าวสมัครงาน

au-chakav2

banner-news

plindustry

ระบบงานภายใน

intranetemail icon ดาวน์โหลดเอกสาร 

สำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บใหม่ของกระทรวงเป็นอย่างไรบ้าง?

 
home สงวนลิขสิทธิ์ กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 02 202-3000 โทรสาร : 02 202-3048 email : info@industry.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024*768 pixel โดยใช้ web browser: IE9+, Firefox, Chrome, Safari
IPv6 Ready Valid XHTML 1.0 Transitional </embed> </a></span> </span> <div id="gkStyleArea"> <a href="#" id="gkStyle1">red</a> <a href="#" id="gkStyle2">blue</a> <a href="#" id="gkStyle3">brown</a> <a href="#" id="gkStyle4">green</a> <a href="#" id="gkStyle5">gray</a> <a href="#" id="gkStyle6">pink</a> </div> </div> </div> <!-- gplus --> <!-- twitter --> <!-- Pinterest script --> </div> </body> </html>