ผลคะแนนการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ