ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมฯ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,พฤศจิกายน 24, 2563 11:12


ประกาศประกวราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ 2564(1 ม.ค. 64 - 30 กันยายน 64)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,พฤศจิกายน 04, 2563 17:09


ประกาศ ร่าง ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64- 30 ก.ย. 2564)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 29, 2563 16:30


ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการจัดทำและเผยแพร่กิจกรรมผลงานเด่นของ อก. ผ่านสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุและสื่อกิจกรรม ด้วยวิธี e-bidding

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,ตุลาคม 28, 2563 14:46


ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กันยายน 14, 2563 18:04


ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มิถุนายน 29, 2563 17:09


ประกาศ เรื่องจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,มิถุนายน 23, 2563 15:54


ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤษภาคม 29, 2563 16:19


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องยกเลิกประกาศ การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,เมษายน 21, 2563 17:51


ประกาศ เรื่องจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,เมษายน 02, 2563 16:22


Page 1 of 27