มติ ครม. 5 มกราคม 2564 เห็นชอบให้ขยายเวลาการแสดง QR Code คู่กับเครื่องหมายมาตรฐานที่สินค้า ออกไปอีก 180 วัน

วันพฤหัสบดี,มกราคม 07, 2564 11:49
มติ ครม. 5 มกราคม 2564 เห็นชอบให้ขยายเวลาการแสดง QR Code คู่กับเครื่องหมายมาตรฐานที่สินค้า ออกไปอีก 180 วัน จากเดิม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็น วันที่ 20 กรกฎาคม 2564