กำหนดเปิดรับคำขอสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2564

วันพุธ,มกราคม 20, 2564 14:26

กำหนดเปิดรับคำขอสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 30 กันยายน 2564

วงเงินสินเชื่อต่อราย

สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี

เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจสามารถ

ยื่นคำขอสินเชื่อ พร้อมเอกสารและหลักฐาน ได้ที่

http://www.thaismefund.com