23 พฤษภาคม 2559 12:54

“การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม นับเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากแต่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยปราศจากความตระหนักถึงผลกระทบ ทั้งทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมย่อมนำมาซึ่งกรณีพิพาทระหว่างภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาครัฐ และชุมชนหรือสังคมให้เกิดขึ้นได้เช่นในอดีตที่ผ่านมา จึงเป็นที่มาของการให้สิทธิแก่บุคคล และชุมชน

 

            ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 มาตรา 67 ระบุถึง การให้สิทธิแก่ชุมชนไว้ว่า สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติ และต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม


            ซึ่งจากสาระสำคัญดังกล่าว ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐตื่นตัวในเรื่องการให้สิทธิชุมชนกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม รัฐบาลตื่นตัวในการปรับการทำงาน ทั้งทางด้านนโยบาย และโครงสร้างการทำงาน โดยการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียก่อนดำเนินการใดๆ เช่นเดียวกับกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีกลไก และหน่วยงานระดับต่างๆ ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ภายใต้กระบวนการ 5 ระดับ ตามระดับการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ

1.     การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ที่ภาครัฐจะทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ให้ภาคประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

2.     การมีส่วนร่วมในระดับหารือ คือ ระดับที่ภาคประชาชนจะเป็นฝ่ายให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ

3.     การมีส่วนร่วมในระดับการเข้ามามีบทบาท ซึ่งจะเป็นระดับที่ภาครัฐ และประชาชน จะร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นระหว่างกัน ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

4.     การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ ภายใต้กระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือที่ปรึกษาร่วมภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อการทำงานและตัดสินใจร่วมกัน

5.     การมีส่วนร่วมในระดับให้อำนาจแก่ประชาชน คือ กระบวนการทำประชามติของภาคประชาชน ที่ภาครัฐจะดำเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน

            ภายใต้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนข้างต้น ร่วมกับความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถลดความรุนแรงจากข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและชุมชนหรือสังคมในระดับต่างๆ ให้กลับสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งผลที่ได้รับนับว่าเป็นที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความสัมพันธ์ และความเชื่อใจให้เกิดขึ้นได้ ระหว่างภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และชุมชน ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

แหล่งข้อมูล:  นายพงศ์นคร  ยางงาม, นายพีรดนย์  หมั่นภักดี,  การส่งเสริมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  , In website, Retrieved December 18, 2015 from http://www2.diw.go.th/ppp/data/pdf/journal1.pdf

อ่าน 3594 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น