the prime minister's Industry Award

ข่าวประกาศ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการเพิ่มรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 3 ประเภทรางวัล

ประกาศเปลี่ยนชื่อรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และการขยายเวลารับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 

คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2561

คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศหลักเกณฑ์รางวัลอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561