the prime minister's Industry Award

ข่าวประกาศ

ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการเพิ่มรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 3 ประเภทรางวัล 

ประกาศเปลี่ยนชื่อรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และการขยายเวลารับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 

คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2561

คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศหลักเกณฑ์รางวัลอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561