the prime minister's Industry Award

ข่าวประกาศ News


ประจำปี พ.ศ. 2564

ข้อกำหนด และคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครรำงวัลอุตสำหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทรางวัลและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 

ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2564 (Word) 

ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2564 (PDF)  

ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 (Word) 

ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 (PDF)

ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 (Word)  

ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 (PDF)

เอกสารประกอบการสมัครรางวัลอุตสาหกรรม ประจำ ปี พ.ศ. 2564

ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น

ข้อกำหนด และคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครรำงวัลอุตสำหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทรางวัลและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2563 

ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

รายละเอียด เอกสารประกอบการสมัครรางวัลอุตสาหกรรม ประจำ ปี พ.ศ. 2563 

 

ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทรางวัลและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม
ประจำปี พ.ศ. 2562

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2562

ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

เอกสารที่ต้องการของรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นแต่ละประเภทรางวัล  และ  การจัดทำรายงานประกอบใบสมัคร 

เอกสารที่ต้องการของรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อมดีเด่นแต่ละประเภทรางวัล  และ
การจัดทำรายงานประกอบใบสมัคร 

คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2562

คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการเพิ่มรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 3 ประเภทรางวัล

ประกาศเปลี่ยนชื่อรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และการขยายเวลารับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 

คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2561

คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศหลักเกณฑ์รางวัลอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561