ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูป

  เป้าประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมชุมชนให้มีศักยภาพ

                     และขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  เป้าประสงค์ : ภาคอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมชุมชน มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นมิตร

                    ต่อสังคมและมีความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและพัฒนาบุคลากร ภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

  เป้าประสงค์ : ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขัน