ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดพสุฯ และคณะเยี่ยมชมผลงานวิจัยของ สวทช. เพื่อผลักดันงานวิจัย นวัตกรรมสู่ผู้ประกอบการ SMEs 4.0

22 ก.พ 2562

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมผลงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีนายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คณะผู้บริหารศูนย์วิจัยแห่งชาติ และนักวิจัย ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย    ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นในศักยภาพและผลงานวิจัยของ สวทช. ที่ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการเยี่ยมชมผลงานครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่กระทรวงอุตสาหกรรม และ สวทช. จะได้ร่วมกันหารือการวิจัยเฉพาะด้าน ในการช่วยเหลือภาคอุตสาหกกรรมต่างๆ และการนำเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปดูแลเรื่องระบบน้ำและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมกันหามาตรการต่างๆ สนับสนุนและผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยต่อไป   สำหรับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจหลักในด้านการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมุ่งให้เกิดผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ นอกจากนี้ สวทช. ยังมีพันธกิจด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนากำลังคน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการดำเนินงานที่เน้นความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและความสามารถในการพึ่งพาตนเองในภาคการผลิตและบริการ และส่งเสริมให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคอุตสาหกรรม SMEs และชุมชน    โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน สวทช. จะดำเนินการใน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการเงิน เน้นช่วงวิจัยต่อยอดขยายผลไปสู่อุตสาหกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบ วิเคราะห์ทดสอบ Upfront fee และศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการ  2) การรับรองเพื่อขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี Startup ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 5 ปี สำหรับ Tech Startup ที่จดทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกิจการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ใช้เทคโนโลยีตามที่ สวทช. ประกาศในการผลิต/ให้บริการ/เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ Venture Capital ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 10 ปี สำหรับกิจการ Venture Capital ที่ร่วมลงทุนใน Startup ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 3) ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี สรรหาผู้เชี่ยวชาญ บริหารโครงการ วินิจฉัยปัญญาและแนวทางพัฒนาธุรกิจ สนับสนุน SMEs ไทย สำหรับค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 50 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท 4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure (NQI) และ 5) การเปิดตลาด   นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมตัวอย่างผลงาน สวทช. ได้แก่ ผลงานวิจัยด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้แก่ SERS Chip เซนเซอร์ตรวจวัดสารตกค้าง แก๊สเซ็นเซอร์ GASSET ตรวจวัดก๊าซอันตราย ด้านนาโนเทคโนโลยีของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) อาทิ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเคลือบเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (Nanocoating Technology) การพัฒนาสารเคลือบเพื่อลดการเกาะของตะกรันแคลเซียมบนแผงรังผึ้ง การพัฒนาสารเคลือบและกระบวนการเคลือบดูดซับความร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของท่อนำความร้อนที่ใช้กับแผงรวมแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลา รวมทั้ง e-Nose เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบกลิ่นแบบพกพา จากนั้นเยี่ยมชมผลงานหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์ (MBB) ภายใต้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)   นอกจากนั้นแล้วยังได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีการเชื่อมประสานด้วยแสงเลเซอร์ (กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต)เทคโนโลยีไบโอดีเซล และเทคโนโลยีแบตเตอรี่แพค (กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน) รวมทั้งผลงานด้านเทคโนโลยีการออกแบบและขึ้นรูปพลาสติก (กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง) ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

อ่านต่อ...


หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระยอง รอบที่ 1

22 ก.พ 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระยอง รอบที่ 1 ได้เข้าเยี่ยมชมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้หอเผาทิ้ง (Flare) ซึ่งหอเผาทิ้งมีความสำคัญอย่างมากต่อโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สร้างความมั่นใจว่าการระบายและกำจัดก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) และของเหลวที่จะต้องถูกปล่อยออกจากระบบการผลิตจะถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์เพื่อความปลอดภัยของโรงงาน  และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาบ่อบำบัดน้ำเสียอีกด้วย

อ่านต่อ...


หน.ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระยอง

22 ก.พ 2562

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้า หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระยอง รอบที่ 1 โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเข้ารับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะในประเด็นตรวจราชการที่สำคัญ อาทิ การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การตรวจกำกับดูแลตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรงงานร้องเรียนซ้ำซาก และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด จากนั้นได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม แก่บริษัท เซาท์แลนด์ รีซอร์ซ จำกัด และบริษัท ไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ 20 โดยได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำและอากาศ เพื่อนำไปตรวจวัดวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการสำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน และเพื่อป้องกันเหตุร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

อ่านต่อ...


รมช.สมชาย ร่วมเปิดโรงงานผลิตรถบรรทุกรายใหญ่จากสวีเดน

22 ก.พ 2562

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเยี่ยมชมโรงงานแห่งใหม่ของบริษัทสแกนเนีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตรถบรรทุกรายใหญ่จากประเทศสวีเดน ซึ่งถือเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีนายกุสตาฟ ซันเดล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกนเนีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และนายรูทเกอร์ เดอ ฟรีส กรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกนเนีย ซีวี ประเทศสวีเดน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และมีนายสตัฟฟาน แฮรร์สตร็อม เอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย และนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงงานบริษัท สแกนเนีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เขตประกอบการอุตสาหกรรม โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ———————

อ่านต่อ...


รัฐมนตรี สมชาย ให้นายกสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย เข้าพบ

22 ก.พ 2562

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นายกสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย และนาย Li Yang ประธานบริษัทในเครือ Sinopharm Group พร้อมด้วยนาย Zhang Zhigang ผู้จัดการด้านการตลาดของบริษัท Sinopharm Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านยา ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์รายใหญ่ของประเทศจีนเข้าพบ เพื่อหารือด้านการพัฒนาและการลงทุนด้านอุตสาหกรรม Medical Devices ของอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางในไทย ณ ห้องรับรอง 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ จับมือ ก.พลังงาน หารือความร่วมมือด้านพลังงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

21 ก.พ 2562

วันนี้ ( 21 ก.พ. 62) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายกุลิศ สมบัติศิริ  ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานร่วมการประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานที่สอดคล้องกับร่างแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมี นายศิริรุจ จุลกะรัตน์  นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม นายอภิจิณ โชติกเสถียร นายสุรพล ชามาตย์    รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   สำหรับประเด็นการหารือในวันนี้  ได้แก่  1.การตั้งศูนย์ One-Stop-Service ด้านพลังงาน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานหากมีการตั้งศูนย์ OSS (One Stop Service)ด้านพลังงาน   2.การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยนำร่องในพื้นที่นิคมมาบตาพุด   3.การพัฒนาปิโตรเคมี ระยะที่4   4.การส่งเสริม EV ในประเทศไทย และการส่งเสริมเทคโนโลยี ESS   5.การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถชี้แจงข้อมูลด้านพลังงานแก่ประชาชนได้   6.การประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม   7.การบริการจัดการ    ขยะอิเล็กทรอนิกส์(แผงเซลล์แสงอาทิตย์) โดยหารือในส่วนของแนวทางการออกข้อบังคับกฎหมายในการกำจัดขยะประเภทแผงเซลล์แสงอาทิตย์   และ  8.มาตรฐานน้ำมัน B7 B20 และน้ำมันยูโร 5 โดยหารือเกี่ยวกับการเตรียมเพื่อรองรับการนำยูโร 5     มาใช้ และความพร้อมของมาตรฐานเครื่องยนต์    สำหรับการดำเนินงานต่อไปจะมีการจัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะต่อไป  ——————

อ่านต่อ...


ปลัด พสุฯ เปิดงาน “1 ทศวรรษ CSR-DPIM สู่การสร้างสรรค์สังคม” และมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ปี 61

20 ก.พ 2562

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายพสุ โลหารชุน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “1 ทศวรรษ CSR-DPIM สู่การสร้างสรรค์สังคม” และมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ประจำปี 2561  โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และนางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน และนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DPIM ประจำปี 2561 มีจำนวน 11 แห่ง สถานประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DPIM ประจำปี 2561 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม (โล่ทอง) มีจำนวน 12 แห่ง สถานประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DPIM ประจำปี 2561 จำนวน 44 แห่ง และบุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM จำนวน 4 ท่าน 

อ่านต่อ...


รัฐมนตรี สมชายฯ เยี่ยมชมชุมชนตลาดน้ำบางน้ำผึ้งจ.สมุทรปราการ เตรียมเข้าสู่หมู่บ้าน CIV มี.ค 62 นี้

16 ก.พ 2562

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิถีชุมชนตลาดน้ำบ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เด่น คือ ถุงประคบธัญพืช เกิดจากการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษที่ใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาใช้ในการบำบัดรักษาในรูปแบบของแพทย์แผนโบราณ โดยแบ่งคุณประโยชน์ของสมุนไพรออกเป็นหลากหลายประเภท ซึ่งลูกประคบธัญพืชเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ใช้หลักของพืชสมุนไพรในธรรมชาติ โดยได้รับมาตรฐาน มผช.1351/2553 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเคยเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคของกระทรวงอุตสาหกรรม และยังร่วมชมกิจกรรมทำธูป/ผ้ามัดย้อม (ร้อน/เย็น) อีกด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีความต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และการเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น และ SMEs คนตัวเล็กทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง 1) ผู้ผลิตกับผู้ผลิต (B 2 B) ในลักษณะการร่วมลงทุน เกิดการซื้อขายกันปริมาณที่มาก ระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่กับผู้ผลิตรายย่อยในพื้นที่ และ 2) ผู้ผลิตกับผู้บริโภค (B 2 C) สามารถซื้อสินค้าได้โดยตรงไม่ผ่านตัวแทนจำหน่าย  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีการพัฒนา “หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative Industry Village : CIV) หรือ “หมู่บ้าน CIV” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คือ หมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นำทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อสร้างมูลค่า มีจิตบริการที่บริหารโดยชุมชน เป็นการสร้างเสริมรายได้เพิ่มขึ้นภายในชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีอาชีพ ลดการทิ้งถิ่นฐานอีกด้วย ทั้งนี้ ชุมชนตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ได้เข้าร่วมหมู่บ้าน CIV ในปีนี้ 2562 ลำดับที่ 169 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมีนาคม 2562 นี้ 

อ่านต่อ...


รองปลัด สุรพล เปิดกิจกรรมอุตสาหกรรมรักดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ และการสัมมนาชี้แจงโครงการรายงานข้อมูลตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์

15 ก.พ 2562

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมอุตสาหกรรมรักดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ และการสัมมนาชี้แจงโครงการรายงานข้อมูลตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมไฮเดรนเยียร์ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สมชายฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บ้าน 100 ปี ชุมชนคนบางกรวย (ปลายบาง) จังหวัดนนทบุรี

15 ก.พ 2562

นนทบุรี : วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชม หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บ้าน 100 ปี ชุมชนคนบางกรวย (ปลายบาง) จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายพุทธิกรณ์  วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และนายสันติ รัตนศิริพรหม คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บ้าน 100 ปี ชุมชนคนบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ  หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บ้าน 100 ปี ชุมชนคนบางกรวย เป็นชุมชนที่ยึดหลักศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีศาสตร์ปราชญ์ชาวบ้านที่สืบทอดภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ต่อ ๆ กันมา และมีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังคงวิถีชีวิตดั่งเดิม แต่สามารถปรับตัวตามวิถีสังคมเมืองได้ มีความเข้มแข็งสามัคคีของคนในชุมชน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ มีการปรับใช้และนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน  

อ่านต่อ...


Page 1 of 252