folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf 1 การขออาชญาบัตรสำรวจแร่ (แบบแร่ 1) (34 download)
pdf 10 การขอโอนประทานบัตรโดยการตกทอด (62 download)
pdf 11 การขอโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ (66 download)
pdf 12 การขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง (59 download)
pdf 13 การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (60 download)
pdf 14 การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง (62 download)
pdf 17 การขอใบอนุญาตหยุดการทำเหมือง (แบบแร่ 9) (33 download)
pdf 18 การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 10) (38 download)
pdf 2 การขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ (แบบแร่ 2) (63 download)
pdf 20 การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ (แบบแร่ 12) (37 download)
pdf 21 การขอใบอนุญาตทำทางผ่านเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่น (แบบแร่ 13) (30 download)
pdf 22 18 ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (63 download)
pdf 23 การขอใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 17) (63 download)
pdf 24 การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย (แบบแร่ 18) (40 download)
pdf 25 การขอใบอนุญาตร่อนแร่ (แบบแร่ 19) (30 download)
pdf 26 การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20) (37 download)
pdf 27 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่ 22) (64 download)
pdf 28 การขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (62 download)
pdf 29 การขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (กรณีพิเศษ) (63 download)
pdf 3 การขออาชญาบัตรพิเศษ (แบบแร่ 3) (25 download)