ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community:AEC)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ไม่ปกติ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ สอจ.นนทบุรี

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2560 - 2564

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับอุตสาหกรรมด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาปัจจัยเอื้อต่อการประกอบการอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561-2564 

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล พ.ศ. 2562 - 2564  

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต และยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตระดับโลกของกรุงเทพมหานคร
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ เมือง ชุมชน อย่างเป็นระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์แและการศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการม่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงระดับประเทศ