folder ดาวน์โหลดเอกสาร

folder คู่มือประชาชน ที่ได้รับการอนุมัติเผยแพร่
folder แบบสอบถาม GPP
folder แผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

Documents

document ข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (2283 download) Popular
pdf คู่มือ 5 ส (662 download) Popular
pdf คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี (28 download)
pdf คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (128 download) Popular
pdf คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี (3 download)
pdf คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ (404 download) Popular
pdf คู่มือเรื่องร้องเรียน ศปท (578 download) Popular
pdf ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน (3 download)
pdf พรบ ค้ามนุษย์ (101 download) Popular
pdf มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests) (102 download) Popular
pdf แผนที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี (652 download) Popular
pdf แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี (7 download)
pdf แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (70 download)
pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (85 download)
pdf แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (5 download)