folder หลักเกณฑ์

Documents

pdf หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

By

Download (pdf, 1.06 MB)

MX-2614N_20190514_143825.pdf

pdf หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

By

Download (pdf, 3.36 MB)

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯ 2561.pdf