folder รายงานผล

Documents

pdf แผนการปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By

Download (pdf, 5.72 MB)

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ปี 2563.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สปอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน

By

Download (pdf, 999 KB)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริ2.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สปอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน

By

Download (pdf, 9.82 MB)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริ.pdf

pdf รายงานผลการปฎิบัตงานด้านการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561

By

Download (pdf, 2.55 MB)

รายงานผลการปฎิบัตงานด้านการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561.pdf