เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว (SEZ)

15716423025800

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอยู่ในกลุ่มเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตากจังหวัดมุกด าหา ร จังหวัดสงขลา จังหวัดตราด
และจังหวัดสระแก้ว โดยในส่วนของจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการในพื้นที่ 4 ตำบล ของ 2 อำเภอ ได้แก่ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร ตำบลบ้านด่าน ตำบลป่าไร่
และตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ รวมพื้นที่
207,500 ไร่ หรือคิดเป็น 332 ตร.กม.

กลยุทธ์การดำเนินงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

  • สร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เน้นบริเวณชายแดนสำหรับระยะแรก โดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • สนับสนุน SMEs ไทยและการลงทุนต่อเนื่องของไทยในประเทศ
  • จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและสินค้าเกษตรลักลอบจากประเทศเพื่อนบ้าน

สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ

สิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทย จัดอยู่ใน ระดับสูงสุดของประเทศและเพียงพอที่จะ แข่งขันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ เพื่อนบ้าน เมื่อรวมกับการที่ไทยมีความ ได้เปรียบด้านที่ตั้งและมีศักยภาพพัฒนาเป็น ศูนย์กลางของภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานที่ ครอบคลุมและ ได้มาตรฐานมีวัตถุดิบและ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งมี การอำนวยความสะดวกการลงทุนในรูปแบบ ต่าง ๆ ทำให้มีความได้เปรียบในการดึงดูด การลงทุนมายังพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการทั่วไปและกิจการเป้าหมายตามที่ กนพ.กำหนด

มาตรการด้านภาษีจากกรมสรรพากร

ลดอัตราการจัดเก็บภาษีรายได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 ..

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรในเขตประกอบการเสรี

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนของ EXIM BANK

กรมศุลกากร

มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร

One Stop Service

ศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง

กิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

สิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทย จัดอยู่ใน ระดับสูงสุดของประเทศและเพียงพอที่จะแข่งขันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อรวมกับการที่ไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งและมีศักยภาพพัฒนาเป็น ศูนย์กลางของภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานที่ ครอบคลุมและ ได้มาตรฐานมีวัตถุดิบและ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งมี การอำนวยความสะดวกการลงทุนในรูปแบบ ต่าง ๆ ทำให้มีความได้เปรียบในการดึงดูด การลงทุนมายังพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน

การเกษตรและประมง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
การผลิตเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตพลาสติก
การผลิตยา
อุตสาหกรรมการกิจการโลจิสติกส์
กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องมือแพทย์
อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน

Infographic

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษกิจพิเศษ

วิดีโอ

รวมคลิปวิดีโอ ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษกิจพิเศษ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด่านศุลกากร สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข้อความจากผู้บริหาร

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

Skip to toolbar